Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

STT Tên tài liệu tham khảo Link download tài liệu
1 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16118
Download
2 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16120 Download
3 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16122 Download
4 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16124 Download
5 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16126 Download
6 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16128 Download
7 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16130 Download
8 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16132 Download
9 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24-11-2016 ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy cở nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – 16134 Download
10 Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT  Download
11 Quy chuẩn Việt Nam 72/QC-BGTVT-2013 Download